Strona główna

Jednorazowa pomoc dla producentów chmielu

Informujemy, że producenci rolni, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni upraw chmielu za 2008 r. lub za 2009 r. związanej z jego produkcją oraz spełniają warunki do przyznania takiej płatności, mogą w terminie od 30 czerwca 2010 r. do 31 lipca 2010 r. składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej.

      Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Rady Ministrów z 4.06.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 107, poz. 682).

      Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z 20.12.2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

      Pomoc udzielana jest w wysokości 14.000 zł na 1 ha uprawy chmielu i ustalana będzie jako iloczyn powierzchni kwalifikującej się do objęcia płatnością za 2008 r. lub za 2009 r. (przyjmując rok, w którym powierzchnia ta była wyższa), jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 7.500 euro dla jednego producenta rolnego w okresie 3 kolejnych lat obrotowych, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

      Pomoc jest przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR, na wniosek producenta rolnego - złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Agencji www.arimr.gov.pl lub otrzymać w biurach powiatowych ARiMR.

      Z uwagi na to, że jest to pomoc de minimis, do wniosku o pomoc należy dołączyć oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie otrzymane w ostatnich trzech latach. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy zawarte jest w formularzu wniosku.

      Określona pomoc w kwocie 14.000 zł na 1 ha uprawy chmielu i nie więcej niż równowartość 7.500 euro dla jednego producenta rolnego, po odjęciu wartości pomocy de minimis uzyskanej przez tego producenta w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, umożliwi częściową rekompensatę kosztów bezpośrednich, pośrednich oraz kosztów wynagrodzenia za wykonaną przez plantatora chmielu pracę związaną z uprawą chmielu i zbiorem szyszek.


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon/fax.: (22) 826-75-91
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.