Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 25.09.2020
drukuj

ZAWIADOMIENE O ZWOŁANIU VII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

Zgodnie z § 21 ust. 1 i § 22 Statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Warszawie, Zarząd

z w o ł u j e

na dzień 30 listopada 2017 r. o godz. 1000

VII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW CZŁONKÓW KZR RSP.

Obrady Zjazdu odbędą się w Hotelu Gromada Warszawa - Centrum (d. Dom Chłopa), Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1.

Otwarcie Zjazdu.

2.

Wybór Prezydium Zjazdu.

3.

Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.

4.

Wybór Komisji Zjazdowych:

mandatowo-skrutacyjnej,

wyborczej,

uchwał i wniosków.

5.

Wręczenie odznak honorowych i spółdzielczych.

6.

Sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Krajowego Związku w latach 2013-2016 oraz przedstawienie projektu programu działania w latach 2017-2020.

7.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w latach 2013-2016 oraz przedstawienie wniosków z lustracji Krajowego Związku przeprowadzonej w 2017 r.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady oraz ustalenie listy kandydatów na członków Rady Krajowego Związku.

9.

Dyskusja.

10.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności w latach 2013-2016 oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Krajowego Związku.

11.

Wybory członków Rady Krajowego Związku.

12.

Przyjęcie programu działania Krajowego Związku w latach 2017-2020.

13.

Podjęcie uchwały określającej najwyższą sumę zobowiązań Krajowego Związku.

14.

Podjęcie uchwał w sprawie wniosków Rady, Zarządu i organizacji zrzeszonych w Krajowym Związku.

15.

Wolne wnioski i zamknięcie obrad Zjazdu.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami art. 38 § 1 pkt 12 ustawy - Prawo spółdzielcze oraz § 19 ust. 2 statutu Krajowego Związku, warunkiem uczestnictwa w VII Krajowym Zjeździe z głosem decydującym jest przedłożenie w sekretariacie Zjazdu uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) o wyborze delegata Spółdzielni na Krajowy Zjazd wraz z jego ankietą personalną (wzory tych dokumentów są dostępne na stronie internetowej Krajowego Związku).

Informujemy, że Delegaci mogą zapoznać się z protokółem lustracji Krajowego Związku za lata 2013-2016 w jego Biurze, w dniach od 13 do 23 listopada 2017 r. - w godzinach urzędowania, tj. od 730 do 1530.

Zgodnie z § 22 ust. 2 statutu Krajowego Związku jego członkowie mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad Zjazdu nie później niż na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu.

PREZES ZARZĄDU

/-/ Jacek Staciwa