Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 16.09.2019
drukuj

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2014 r.

     Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca 2014 r. do ARiMR można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013 za 2014 r. Jeżeli ktoś zdecydował się na złożenie swojego wniosku już pierwszego dnia naboru, mógł tego dokonać drogą elektroniczną przez Internet lub wysłać go pocztową przesyłką rejestrowaną, ponieważ dzień 15 marca wypadał w sobotę, zatem biura powiatowe ARiMR były wtedy nieczynne. Pozostali rolnicy, którzy będą chcieli złożyć swój wniosek osobiście, mogą to uczynić od poniedziałku 17 marca. Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej rodzajów płatności można składać do 15 maja br.

     Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r. Korekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

     Na realizację płatności bezpośrednich za 2014 r. ARiMR ma przeznaczyć ok. 3,4 mld euro. Szacunkowa maksymalna stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na 1 hektar.

     Podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku na jednym wspólnym formularzu wniosku można ubiegać się o:

 •      płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
 •     pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW);
 •     płatność rolnośrodowiskową w ramach PROW 2007-2013.

     Rolnicy, którzy ubiegali się o takie płatności w ubiegłym roku, otrzymali z Agencji wstępnie wypełniony wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami graficznymi oraz instrukcją ich wypełniania.

     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca rolników do składania wniosków o przyznanie płatności za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji. W zakładce "System teleinformatyczny ARiMR-Wniosek przez Internet" (http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr.html) znajduje się specjalny formularz takiego wniosku. Umożliwia on wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego ARiMR oraz ich zatwierdzenie, co jest równoznaczne ze złożeniem do ARiMR wniosku o przyznanie płatności.

     Aby móc skorzystać z tego wygodnego sposobu składania wniosku, rolnik musi posiadać login i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR. Jeżeli nie posiada takich uprawnień, powinien złożyć u kierownika "swojego" biura powiatowego specjalny wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu, który można pobrać ze strony internetowej ARiMR. Uprawnienia do systemu teleinformatycznego ARiMR nadawane są bezterminowo i pozwalają także na korzystanie z elektronicznej drogi przy zgłaszaniu spraw związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich.

     W 2014 r. w ramach systemów wsparcia bezpośredniego stosowane są następujące rodzaje płatności:

 •           jednolita płatność obszarowa;
 • płatności oddzielne: płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów); płatność do owoców miękkich; płatność cukrowa;
 • wsparcie specjalne: specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych; płatność do krów; płatność do owiec; płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości (płatność do tytoniu);
 • przejściowe wsparcie krajowe (d. płatności uzupełniające): płatność do powierzchni uprawy chmielu niezwiązana z produkcją; płatność w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi); płatność dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu).

     Wyżej wymienione płatności, jak również płatności ONW, przyznawane są na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym, poza pewnymi wyjątkami.

Zmiany w zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich

     W zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich zostały wprowadzone pewne zmiany.

1)  W przypadku przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nie obowiązuje zasada utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r., co oznacza, że do płatności można zgłaszać użytki rolne utrzymywane obecnie w dobrej kulturze rolnej, bez względu na to, czy były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. Grunty te zostały oznaczone kodem DR-10 i dotychczas nie kwalifikowały się do wsparcia.

2)  Nie będą też stosowane mechanizmy redukcji płatności unijnych i krajowych, co oznacza, że płatności nie będą pomniejszane z tytułu modulacji, ani też tzw. mechanizm dostosowania (redukcji płatności krajowych).

Zmiany w zasadach przyznawania wsparcia ONW

     Wprowadzono także pewne zmiany dotyczące przyznawania dopłat rolnikom gospodarującym w niekorzystnych warunkach lub trudnym terenie np. na słabych glebach, obszarach o zbyt dużych czy zbyt małych opadach deszczu czy prowadzących działalność na terenach górzystych - ONW.

     Generalna zmiana dotyczy tego, że w pewnych przypadkach rolnik, który chce otrzymywać takie dopłaty, nie będzie musiał zobowiązywać się do prowadzenia przez 5 lat działalności na terenach ONW. Z przyjęcia takiego zobowiązania zwolnieni będą rolnicy, którzy po raz pierwszy będą ubiegać się o przyznanie dopłat ONW lub właśnie zakończyli realizację 5-letniego zobowiązania do prowadzenia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania czy terenach górskich. W ich przypadku warunkiem otrzymania dopłat ONW będzie prowadzenie działalności rolniczej na takim obszarze.

     Natomiast rolnicy, którzy są w trakcie realizacji 5-letniego zobowiązania do gospodarowania na terenach ONW, mają obowiązek do kontynuowania tego zobowiązania na dotychczasowych zasadach.

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w ramach "Programu rolnośrodowiskowego"

     Wprowadzono również zmiany w zakresie działania "Program rolnośrodowiskowy", który realizowany jest w ramach PROW 2007-2013.

1) Od 2014 r. nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone oraz Wariantu 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków, realizowanego w ramach Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000.

     Nadal możliwa jest kontynuacja zobowiązań podjętych w poprzednich latach w ramach w/w  Pakietu 3 oraz wariantu 4.1

2)  Zmienione zostały zasady przyznawania płatności do danego gruntu - dla zobowiązań rozpoczynających się od 15 marca 2014 r. możliwe jest przyznanie płatności z tytułu realizacji tylko jednego pakietu lub wariantu.

3) Od 2014 r. wprowadzono mechanizm degresywności oraz limity powierzchniowe dla rolników rozpoczynających realizację programu rolnośrodowiskowego.

W przypadku Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 oraz Pakietu 8. Ochrona gleb i wód, płatność jest przyznawana w wysokości:

 •          100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha;
 • 50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 10 ha do maksymalnie 20 ha.

W przypadku Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne płatność jest przyznawana w wysokości:

 •          w przypadku wariantu 2.1 i 2.2:

  100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 20 ha;

   50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 20 ha do maksymalnie 30 ha.

 • w przypadku wariantów 2.5 i 2.6:

100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 15 ha;

      50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 15 ha do maksymalnie 30 ha.

Dodatkowo, w przypadku zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych od 15 marca 2014 r., płatność rolnośrodowiskowa może zostać przyznana maksymalnie do poniżej wskazanych limitów powierzchniowych dla wskazanych wariantów/pakietów:

 •          30 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie wariantu 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne;
 • 20 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 (z wyłączeniem wariantów 4.10 i 5.10), wariantów 6.1, 6.2 oraz 6.4 Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin oraz wariantów Pakietu 8. Ochrona gleb i wód;
 • 15 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie wariantu 2.3 oraz 2.4 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne;
 • 10 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie wariantu 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne;
 • 5 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie wariantów 4.10 i 5.10;
 • 0,3 ha - w przypadku wariantu 6.3 Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin;

Wprowadzono również regulację, że w przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu lub wariantu płatność rolnośrodowiskowa może zostać przyznana do łącznej powierzchni nie większej niż 20 ha, a jeżeli pośród realizowanych wariantów rolnik realizuje wariant 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne nie większej niż 30 ha.

4) Dla nowych zobowiązań podejmowanych w 2014 r. w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne:

 •        wprowadzono warunek wytworzenia w gospodarstwie produktów rolnictwa ekologicznego oraz wymóg wprowadzenia do obrotu co najmniej 50% produkcji ekologicznej lub w okresie przestawiania, potwierdzonej dokumentami stanowiącymi dokumentację księgową zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym (art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008);
 •     w przypadku sadów, wsparcie przysługuje wyłącznie do powierzchni, na której są uprawiane gatunki drzew w okresie owocowania i krzewów owocujących;
 •     zwiększono minimalną obsadę dla drzew i krzewów owocowych. Jednocześnie zostaną uwzględnione istniejące obsady w przypadku "starych sadów", prowadzonych na podkładkach wegetatywnych silnie lub bardzo silnie rosnących, na poziomie 125 szt./ha;
 •      wprowadzono obowiązek utrzymania sadów przez 2 lata po zakończeniu zobowiązania;
 •     w przypadku TUZ utrzymywanych ekologicznie wprowadza się obowiązek posiadania zwierząt utrzymywanych ekologicznie (tj. bydła, owiec, koni i kóz), tzn. w sposób zgodny z przepisami o rolnictwie ekologicznym - minimalna obsada 0,5 DJP/ha (analogicznie, jak obecnie).

Wszyscy rolnicy, którzy w minionych latach składali wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej i podjęli zobowiązanie rolnośrodowiskowe, muszą pamiętać, że w przypadku, gdy realizując zobowiązanie rolnośrodowiskowe nie zamierzają ubiegać się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, zamiast wniosku o przyznanie płatności, zobowiązani są złożyć informację o gruntach, na których realizują zobowiązanie rolnośrodowiskowe w danym roku, a w przypadku Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt wskazać zwierzęta, w odniesieniu do których realizują zobowiązanie rolnośrodowiskowe. Taka informacja składana jest w tych samych terminach co wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne

     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom otrzymującym pomoc w ramach działania 221, 223 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", że aby otrzymać premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (w przypadku zalesiania gruntów rolnych), zobowiązani są do corocznego składania wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia.

1) Od 15 marca do 15 maja 2014 r. odbywać się będzie nabór wniosków kontynuacyjnych dla beneficjentów działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW 2007-2013, Wniosek o wypłatę pomocy może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do 9 czerwca 2014 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane jest zmniejszenie o 1% kwoty płatności.

2) Od 1 czerwca do 31 lipca 2014 r. odbywać się będzie nabór nowych wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie - według zasad obowiązujących w PROW 2007-2013,

3) Od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r. odbywać się będzie nabór wniosków kontynuacyjnych dla beneficjentów z działania Zalesienie gruntów rolnych PROW 2004-2006.

     Szczegółowe zasady przyznawania płatności i pomocy oraz wzory wniosków i dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl oraz będą dostępne w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

17 marca 2014 r.